Przepisy prawne

 

Działania Inspekcji Weterynaryjnej wykonywane są na mocy przepisów prawa:

 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.Nr 121 z 2007 roku, poz.842).
 2. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.Nr 17, poz.127 z poźn.zm.).
 3. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczeniu chorob zakaźnych zwierząt (Dz.U.Nr 69, poz.625 z późn.zm.).
 4. Ustawy z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U.Nr 16, poz.145 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dniia 22 lipca 2006r. o paszach(Dz. U.Nr.144, poz.1045 z późn.zm.).

 

Ponadto źródłem prawa dla Inspekcji Weterynaryjnej są:

 1. umowy międzynarodowe,
 2. umowy bilateralne z krajami członkowskimi UE,
 3. umowy bilateralne z krajami trzecimi (nie będącymi członkami UE),
 4. umowy dwustronne międzyresortowe,
 5. umowy dwustronne szefów służb weterynaryjnych.

 

Umowy zawierają na zasadach wzajemności deklaracje dotyczące:

 1. informowania o wystąpieniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o innych zagrożeniach dla zdrowia zwierząt i ludzi,
 2. uzgadniania wspólnych działań w celu upraszczania egzekwowania obowiązkowych procedur weterynaryjnych podczas importu, eksportu, tranzytu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem prawa obowiązującego w danym kraju i zasad obowiązujących w UE,
 3. informowania o warunkach importu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego obowiązujących w danym kraju,
 4. informowania o wzorach wymaganych świadectw zdrowia na towary podlegające granicznej kontroli weterynaryjnej,
 5. współpracy w zakresie szkolenia specjalistów.